Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2023 thay đổi từ 10% trở lên so với quý 4/2022.

back top