Báo cáo 60/2023/CV-SDN ngày 11/09/2023 về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

back top