Chấp thuận niêm yết bổ sung theo Quyết định số 1078/QĐ-SGDHN ngày 16/10/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

back top