Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và thông báo phát hành cổ phiếu.

back top