Công văn 88/2023/CV-SDN ngày 24/11/2023 về việc đã bán toàn bộ cổ phiếu tại CTCP Sonadezi Châu Đức.

back top