Đính chính nội dung tại Tờ trình 05/2023/TTr-HĐQT trong hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

back top