Đính chính Tờ trình 05/2023/TTr-HĐQT và Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐQT.

back top