Nghị quyết 16/2023/NQ-HĐQT ngày 30/05/2023 v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và triển khai thủ tục, lập hồ sơ phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

back top