Thông Báo : Tăng Vốn Điều Lệ

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh

Chính thức ngày 22 tháng 09 năm 2008 Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã được Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tỉnh Đồng Nai . Chấp thuận cho đăng ký thay đổi lần thứ 3 tăng vốn điều lệ từ 11.400.000.000 đồng  lên 13.496.410.000 đồng

Nay Công Ty CP Sơn Đồng Nai thông báo đến các Qúy Cổ Đông được rõ.

back top