Biên Bản &Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 07/06/2008

 

CÔNG TY PT KCN BIÊN HÒA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CP   SƠN ĐỒNG NAI                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                           

            Số: 01/ 2008/NQ.ĐHĐCĐ-SDN                                                              

                                                           Đồng Nai, ngày 07  tháng 06 năm 2008

 

 

 

NGHỊ  QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

 

 

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19 tháng 05 năm 2005 cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/09/2006;
 • Căn cứ nội dung Biên bản số 01 /BB-SDN/ĐHĐCĐ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 ngày 07 tháng 06 năm 2008 vào lúc 9 giờ 20 phút, tại Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. Với số cổ đông hiện hữu tham dự đại hội là  40 trên tổng số 348 cổ đông của Công ty, đại diện cho 819.280  cổ phần, chiếm tỷ lệ  71,87% trên tổng số 1.140.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội nhất trí

 

QUYẾT NGHỊ

 

 1. 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai phù hợp với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007.  Tỷ lệ biểu quyết 100%

 

 1. 2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết 100%
  1.  Nhất trí với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007

2.2    Nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty năm 2007

 

 1. 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 để tăng vốn điều lệ thêm 2.097.600.000 đồng, đưa tổng vốn điều lệ công ty lên 13.497.600.000 đồng từ nguồn trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ biểu quyết 100%

 

 

 

Chỉ tiêu

Phần trăm (%) trích lập

Giá trị

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2007

 

3.322.042.785

Phương án phân phối lợi nhuận

 

 

 • Trả cổ tức bằng cổ phiếu

18,4 %

2.097.600.000

 • Trích quỹ đầu tư phát triển

10 %

305.328.990

 • Quỹ đầu tư phát triển từ thuế TNDN miễn giảm

 

268.752.884

 • Trích quỹ dự phòng tài chính

5 %

152.664.495

 • Trích quỹ khen thưởng phúc lợi

10 %

305.328.990

 •  Thưởng Ban điều hành

1%

30.532.899

     -  Thưởng Đại lý về tiêu thụ SP 2007

 

147.000.000

     - Lợi nhuận năm trước còn lại

 

127.383.084

 • Lợi nhuận giữ lại

%

142.217.611

 

 

Tăng vốn điều lệ thông qua hình thức

 - Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007:                             18,4% trên vốn điều lệ

-  Loại cổ phần:                                                                    Phổ thông

- Mệnh giá:                                                                            10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:         209.760 cổ phiếu

- Nguồn thực hiện:                                                               Lợi nhuận sau thuế năm 2007

- Thời gian thực hiện:                                                          Quý III/2008

-  Đối tượng phát hành:                                                       Cho cổ đông hiện hữu

- Phương thức phân phối:

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai có tên trong danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày đăng ký cuối cùng sẽ được chia 18,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu được chia có phần lẻ thập phân, phần lẻ thập phân này cổ đông sẽ nhận bằng tiền mặt tính theo mệnh giá cổ phiếu.

Ví dụ:

Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được chia 18 cổ phiếu và 0,4 x 10.000 = 4000 đồng.

Giao cho HĐQT thực hiện việc phát hành này đúng theo qui định của UBCKNN và Điều lệ Công ty hiện hành đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM sau khi hoàn tất phát hành.

 

 

           

 1. 4. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2008-2012 với những nội dung chính như sau: Tỷ lệ biểu quyết 100%

 

TT

 

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện năm 2007

Kế hoạch năm 2008

Kế hoạch năm 2009

Kế hoạch năm 2010

Kế hoạch năm 2011

Kế hoạch năm 2012

Mức tăng trưởng bình quân(%)

1

Doanh thu

Triệu đồng

49.113

49.700

55.000

62.000

71.000

81.000

10,64

2

Nộp ngân sách

Triệu đồng

10.028

11.600

12.500

14.000

15.300

16.500

10,51

3

Tiền l­ương bq /tháng

Ngàn đồng

3.095

4.056

4.194

4.378

4.646

4.845

9,85

4

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

3.590

3.226

3.500

3.800

4.100

4.400

4,43

5

Cổ tức

%/ năm

18

16

16

17

18

18

 

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008.

Đại hội đã nhất trí về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2008:

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2008

1

Doanh thu thuần

Tr, đg

49.714.190.000

2

Lợi nhuận trước thuế

Tr, đg

3.226.000.000

3

Lợi nhuận sau thuế

Tr, đg

2.742.100.000

4

 • Trích quỹ đầu tư phát triển

10 %

274.210.000

5

 • Trích quỹ dự phòng tài chính

5 %

137.105.000

6

 • Trích quỹ khen thưởng phúc lợi

10 %

274.210.000

7

 •  Trích thưởng Ban điều hành

1%

27.421.000

8

 •  Ứng cổ tức  6 tháng đầu năm

8%

912.000.000

9

 •  Thanh toán cổ tức 6 tháng cuối năm

8%

1.080.000.000

10

 • Lợi nhuận còn lãi chưa phân phối

%

37.154.000

Keá hoaïch ñaàu tö xaây döïng cô baûn naêm 2008 :

 

Teân Thieát Bò

S.löông (Boä)

Ñòa ñieåm

 laép ñaët

2008

Chi phí  (Ñoàng)

Hoaøn thaønh (Ngaøy)

- Maùy nghin 20 lít

1

PX 1

900.000.000ñ

30/4/2008

- Maùy nghieàn 10 lít

1

PX 1

250.000.000ñ

30/4/2008

- Maùy troän boät treùt      

1

PX 1

200.000.000ñ

30/4/2008

- Heä thoáng laøm laïnh

1

PX 1

200.000.000ñ

30/4/2008

- Traïm bieán aùp

1

Cty Sôn ÑN

 550.000.000ñ

30/4/2008

- Maùy pha maøu

2

Caùc ÑL

600.000.000ñ

30/11/2008

- Maùy phaân taùn 30HP

1

PX III

200.000.000ñ

30/11/2008

-Dự kiến đầu tư thiết bị cho PX sản xuất sơn Phía Bắc

1

Phía Bắc

600.000.000ñ

 

Toång coäng

 

 

3.500.000.000ñ

 

 

 1. 5. Thông qua thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát cho năm 2007 và thông qua các đề xuất cho năm 2008 như sau:

  1. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS  cho năm 2007:
 • Thù lao HĐQT năm 2007: 46.000.000 đồng.
 • Thù lao BKS năm 2007   : 14.950.000 đồng.
  1. Mức thù lao HĐQT và BKS  cho năm 2008:
 • Thù lao HĐQT & BKS  là 2%/ lợi nhuận sau thuế và được hạch toán vào chi phí năm 2008.

5.3 Mức thưởng  HĐQT, BKS & Ban điều hành cho năm 2008

 • Thưởng  HĐQT, BKS & Ban điều hành  là 10 %/phần vượt của lợi nhuận sau thuế

 

 1. 6. Thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc công ty. Tỷ lệ biểu quyết 100%.

Ông Vũ Đức Đan – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai.

 

 1. 7. Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tỷ lệ biểu quyết 100%

 

7.1 Quyết định việc tổ chức cơ cấu quản trị và điều hành, quyết định việc ban hành quy chế quản trị Công ty và các quy chế hoạt động khác;

7.2 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty phù hợp với các yêu cầu của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

7.3 Quyết định điều chỉnh, bổ sung các tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định của Pháp luật;

7.3.1 Báo cáo tờ trình thưởng tiêu thụ sản phẩm cho các cửa hàng đại lý sơn năm 2007.

7.3.2 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TP HCM số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ trả cổ tức bằng cổ phiếu.

 

 1. 8. Thông qua đơn xin từ nhiệm UVHĐQT của  ông Phạm Đình Toàn. Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí 100%. Đại Hội Đồng Cổ Đông cũng thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ  II ( 2005-2009 )

Bà : Vương Thị Bích Quyên - ChứcVụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh 

Kết quả Bà Vương Thị Bích Quyên trúng cử đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu     

     

 1. 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

 

 

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

 

 

VŨ ĐỨC ĐAN

 

 

CÔNG TY PT KCN BIÊN HÒA

CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

 
 
 

Số: 01 /BB-SDN/ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

Đồng Nai, ngày 07  tháng 06  năm 2008.

           

 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI NĂM 2008.

NHIỆM KỲ II ( 2005-2009 )

                

 • Hôm nay ngày 07 tháng 06 năm 2008 vào lúc 09h20 phút, Công ty CP Sơn Đồng Nai - Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  - tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 tại Hội trường của công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

 1. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU.
 • Ông/bà : Trịnh Thanh Nghị  - Thư ký Đại hội báo cáo:
 • Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 1.140.000 cổ phần.
 • Tổng số cổ đông mời tham dự: 348 cổ đông, đại diện cho 1.140.000 cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.
 • Tổng số cổ đông tham dự : Có 40 cổ đông đại diện cho 819.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,87% vốn điều lệ :
 • Trong đó :

+  Có 40 cổ đông trực tiếp tham dự đại diện cho : 740.810 cổ phần  tương đương với : 64,99 % vốn điều lệ.

+  Có 04 đại biểu được uỷ quyền tham dự, đại diện cho : 78.470 cổ phần, tương đương với 6,88 % vốn điều lệ.

-   Ông Trịnh Minh Trương báo cáo với Đại hội V/v : Vắng mặt của Ông Phạm Đình Toàn UV HĐQT do bị bệnh đột xuất

 1. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, THÔNG QUA QUI CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1./ Đoàn chủ tịch:

+ Ông : Vũ Đức Đan - Chủ tịch HĐQT, Kiêm Giám đốc - Chủ tọa Đại hội.

+ Ông : Nguyễn Phi Hùng - P . Chủ tịch HĐQT

+ Bà : Huỳnh Ngọc Hiếu - UV HĐQT.

2./ Ban thư ký.

+ Ông : Nguyễn Đức Nhiễn  - Trưởng ban

+ Ông : Trịnh Thanh Nghị     - Thành viên.

3./ Thông qua quy chế biểu quyết trong Đại hội

4./ Thông qua chương trình Đại hội

 1. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI.
 1. Ông : Vũ Đức Đan - Chủ tịch HĐQT – Kiêm  Giám đốc :
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007
  • Phương án sửa đổi điều lệ Công ty.
  • Tờ trình CT.HĐQT kiêm Giám đốc
  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008.
  • Trình bày quy chế bầu cử HĐQT
 2. Bà : Lê Thị Bích Loan - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của  Ban kiểm soát năm 2007.
 3. Bà Huỳnh Ngọc Hiếu – UV HĐQT – Kiêm Kế toán trưởng :
  • Báo cáo Kết quả kiểm toán năm 2007
  • Tờ trình đơn  vị  kiểm toán năm 2008.
  • Tờ trình thù lao HĐQT – BKS
  • Tờ trình thưởng HĐQT-BKS, ban điều hành năm 2008
 4. Ông : Nguyễn Phi Hùng -  Uỷ viên HĐQT – Phó Giám đốc báo cáo :
  • Kế hoạch tăng vốn điều lệ.
  • Kế hoạch trả cố tức bằng cổ phiếu.
  • Tờ trình thưởng tiêu thụ sản phẩm cho các cửa hàng Đại lý sơn năm 2007
  • Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT
 1. CÁC Ý KIẾN THAM GIA PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Không có ý kiến

 1. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:
 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính năm 2007.

Đại hội đã nhất trí nội dung báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (đã được kiểm toán):

 1. Doanh thu thực hiện năm 2007: 49,113 tỷ đồng.
 2. Lợi nhuận trước thuế thực hiện:   3,590 tỷ đồng.
 3. Lợi nhuận sau thuế:                      :   3,322 tỷ đồng.
 • Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                      đạt tỷ lệ:  100 %.
 • Số cổ phần không nhất trí:  không CP             đạt tỷ lệ: 0 %.
 • Số cổ phần không có ý kiến: không CP          đạt tỷ lệ: 0 %.
 1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát  năm 2007.

Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2007 của Công ty CP Sơn Đồng Nai với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

 1. Bảng cân đối kế toán

CHỈ TIÊU

31/12/2007

A

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN

   29.004.989.768

I

Tiền và các khoản tương đương tiền

     3.958.444.781

II

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

                        0  

III

Các khoản phải thu

   14.270.116.590

IV

Hàng tồn kho

     9.743.609.804

V

Tài sản ngắn hạn khác

     1.032.818.593

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN

     6.111.496.913

I

Các khoản phải thu dài hạn

 

II

Tài sản cố định

     2.382.381.713

III

Bất động sản đầu tư

 

IV

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

     2.949.000.000

V

Tài sản dài hạn khác

        780.115.200

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

35.116.486.681

A

NỢ PHẢI TRẢ

   18.910.446.844

I

Nợ ngắn hạn

   16.999.005.320

II

Nợ dài hạn

     1.911.441.524

 

Nợ khác

 

III

Dự phòng nghiệp vụ

 

B

NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

   16.206.039.837

I

Vốn chủ sở hữu

   15.851.385.817

1

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

   11.400.000.000

2

Thặng dư vốn cổ phần

3

Cổ phiếu ngân quỹ

 

4

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 

5

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

6

Quỹ đầu tư phát triển

     1.255.141.208

7

Quỹ dự phòng tài chính

        777.360.093

8

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

          32.066.905

9

Lợi nhuận chưa phân phối

     2.386.817.611

II

Nguồn kinh phí và quỹ khác

        354.654.020

C

Lợi ích của cổ đông thiểu số

        0

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

35.116.486.681

 1. Kết quả kinh doanh

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU

31/12/2007

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

50.296.728.601

Các khoản giảm trừ

1.183.727.554

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

 49.113.001.047

Giá vốn hàng bán

38.972.944.874

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

10.140.056.173

Doanh thu hoạt động tài chính

126.585.892

Chi phí tài chính

1.063.468.419

Trong đó: chi phí lãi vay

1.003.581.438

Chi phí bán hàng

2.071.849.635

Chi phí quản lý doanh nghiệp

3.637.413.236

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

3.493.910.775

Thu nhập khác

196.852.770

Chi phí khác

99.967.876

Lợi nhuận khác

96.884.894

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

3.590.795.669

Tổng lợi nhuận tính thuế DN

3.583.371.788

Thuế thu nhập doanh nghiệp

268.752.884

Lợi nhuận sau thuế

3.322.042.785

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

                2.914

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 1. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2007:

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 do HĐQT đề xuất, cụ thể:

Chỉ tiêu

Phần trăm (%) trích lập

Giá trị

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2007

 

3.322.042.785

Phương án phân phối lợi nhuận

 

 

 • Trả cổ tức bằng cổ phiếu

18,4 %

2.097.600.000

 • Trích quỹ đầu tư phát triển

10 %

305.328.990

 • Quỹ đầu tư phát triển từ thuế TNDN miễn giảm

 

268.752.884

 • Trích quỹ dự phòng tài chính

5 %

152.664.495

 • Trích quỹ khen thưởng phúc lợi

10 %

305.328.990

 •  Thưởng Ban điều hành

1%

30.532.899

 • Thưởng đại lý tiêu thụ sản phẩm

 

147.000.000

 • Lợi nhuận năm trước còn lại

 

127.383.084

 • Lợi nhuận giữ lại

 

142.217.611

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ: 0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ: 0 %.

 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008.

Đại hội đã nhất trí về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2008:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2008

1

Doanh thu thuần

Tr, đg

49.714.190.000

2

Lợi nhuận trước thuế

Tr, đg

3.226.000.000

3

Lợi nhuận sau thuế

Tr, đg

2.742.100.000

4

 • Trích quỹ đầu tư phát triển

10 %

274.210.000

5

 • Trích quỹ dự phòng tài chính

5 %

137.105.000

6

 • Trích quỹ khen thưởng phúc lợi

10 %

274.210.000

7

 •  Ứng cổ tức  6 tháng đầu năm

8%

912.000.000

8

 •  Thanh toán cổ tức 6 tháng cuối năm

8%

1.080.000.000

9

 • Thưởng Ban điều hành

1%

27.421.000

10

 • Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

%

37.154.000

Keá hoaïch ñaàu tö xaây döïng cô baûn naêm 2008 :

 

Teân Thieát Bò

S.löông (Boä)

Ñòa ñieåm

 laép ñaët

2008

Chi phí  (Ñoàng)

Hoaøn thaønh (Ngaøy)

- Maùy nghiền 20 lít

1

PX 1

900.000.000ñ

30/4/2008

- Maùy nghieàn 10 lít

1

PX 1

250.000.000ñ

30/4/2008

- Maùy troän boät treùt      

1

PX 1

200.000.000ñ

30/4/2008

- Heä thoáng laøm laïnh

1

PX 1

200.000.000ñ

30/4/2008

- Traïm bieán aùp

1

Cty Sôn ÑN

 550.000.000ñ

30/4/2008

- Maùy pha maøu

2

Caùc ÑL

600.000.000ñ

30/11/2008

- Maùy phaân taùn 30HP

1

PX III

200.000.000ñ

30/11/2008

-D kiến đầu tư thiết b cho PX sản xuấtt sơn Phía Bc

1

Phía Bắc

600.000.000ñ

 

Toång coäng

 

 

3.500.000.000ñ

 

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 1. Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán năm 2007.Toàn bộ nội dung đã được kiểm toán như sau:
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2007

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 1. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008 bằng nguồn trả cổ tức năm 2007, chi tiết như sau:
  1. Tăng vốn điều lệ thêm 2.097.600.000 đồng, đưa tổng vốn điều lệ công ty lên 13.497.600.000 đồng từ nguồn trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu.
  2. Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lập phương án chi tiết trả cổ tức bằng cổ phiếu, chốt danh sách trả cổ tức , xử lý phần lẻ, và thực hiện các công việc liên quan khác sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 

 1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty CP Sơn Đồng Nai dựa trên điều lệ mẫu Công ty niêm yết ban hành tại Quyết định  số 15/2007/QĐ - BTC ngày 19/03/2007.

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 1. Báo cáo tờ trình thưởng tiêu thụ sản phẩm cho các cửa hàng đại lý sơn năm 2007.

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 1. Thông qua KH niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở GDCK TP HCM.
 1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung tại Sở GDCK TP HCM số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 1. Thông qua việc chỉ định Công ty kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán có đầy đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 1. Thù lao HĐQT và BKS

Đại hội đã thảo luận và nhất trí chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát cho năm 2007 và thông qua các đề xuất cho năm 2008 như sau:

  1. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS  cho năm 2007:
 • Thù lao HĐQT năm 2007: 46.000.000 đồng.
 • Thù lao BKS năm 2007   :  14.950.000 đồng.

b. Đề xuất  mức thù lao HĐQT và BKS  cho năm 2008:

Mức thù lao HĐQT & BKS là 2%/ lợi nhuận sau thuế. Mức thù lao này được hạch toán vào chi phí hoạt động.

c. Đề xuất mức thưởng HĐQT, BKS & Ban Điều Hành cho năm 2008

Mức thưởng HĐQT, BKS & Ban Điều Hành là 10%/ phần vượt của lợi nhuận sau thuế

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 1. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc.

Đại hội đã nhất trí việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Giám đốc Công ty.

- Số cổ phần nhất trí: 819.280 CP                                đạt tỷ lệ:  100 %.

- Số cổ phần không nhất trí:  không CP                      đạt tỷ lệ:      0 %.

- Số cổ phần không có ý kiến: không CP                    đạt tỷ lệ:      0 %.

 1.  Báo cáo từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phạm Đình Toàn & giới thiệu nhân sự bầu vào HĐQT.
 • Đại Hội thông qua danh sách ứng cử viên vào HĐQT
 • Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
 1.  Thông qua Qui chế bầu cử HĐQT & hướng dẫn bầu cử.
 • Đoàn chủ tịch thông qua qui chế bầu cử  bổ sung thành viên vào HĐQT
 • Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
 1.  Tờ trình đề cử Ban kiểm phiếu :

Ông Vũ Đức Đan CT HĐQT thông qua  tờ trình đề cử Ban Kiểm Phiếu :

Danh sách bao gồm :

Ông Đồng Văn Trung  : Trưởng ban

Ông Trương Công Đền  : Thành Viên

Ông Trịnh Thanh Nghị : Thành Viên

Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

 1.  Hướng dẫn bầu cử, Đại hội tiến hành bỏ phiếu & công bố kết quả.

Ban Kiểm phiếu  thông qua kết qủa bỏ phiếu

Ông Nguyễn Phi Hùng  công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

STT

Họ Và Tên

Tỷ lệ phiếu đạt

Kết quả

01

Bà Vương Thị Bích Quyên

100%

Trúng cử

 

 1. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ông Vũ Đức Đan Chủ Tọa đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

Đại hội  biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự.

Biên bản được lập hồi 11h 55 phút ngày 07/06/2008.

Đại hội kết thúc lúc 12giờ cùng ngày.

 

      THƯ KÝ ĐẠI HỘI                                      TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                                                                     Chủ tọa

 

 

 

 

                                                                                               VŨ ĐỨC ĐAN

 

back top