Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

back top