Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐQT ngày 31/05/2023 v/v:Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

back top