Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐQT ngày 07/11/2023 về Kết quả Sản xuất Kinh doanh 9 tháng năm 2023 và Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 3 tháng cuối năm 2023.

back top