Đỗ Thị Thu Hà- Kế Toán trưởng- Đăng ký bán 14400 cp SDN từ ngày 11/7/2012 đến ngày 11/8/2012

Đỗ Thị Thu Hà- Kế Toán Trưởng- Người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký bán 14.400 cổ phiếu SDN mục đích giải quyết tài chính cá nhân

back top