Ông Đào Đình Đề- Thành viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán cổ phiếu.

back top